Rekvizīti
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Aizkraukles slimnīca”
 
Reģ. Nr. 40003255337
Bērzu iela 5, Aizkraukles novads, Aizkraukle, LV–5101
 
AS "SWEDBANK"
Kods: HABALV22
Konts: LV88HABA0551005027689
 

Tālr.: 65133873 Fakss: 65121527

 

Konts ziedojumiem: LV93HABA0551028539235

AS "SWEDBANK"