TRAUKSMES CELŠANA

Trauksmes cēlējs

      Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus Slimnīcā, kurā noticis pārkāpums, vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu

 Pārkāpumi IR

 

   amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana,
   korupcija,
   finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana,
   sabiedrības veselības apdraudējums
   darba drošības apdraudējums
   cilvēktiesību pārkāpums
   pārkāpumi publisko iepirkumu jomā
      

Trauksmes cēlēja ziņojums

   ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms
   uz iesnieguma norāde "TRAUKSMES ZIŅOJUMS"
   trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija
 

Trauksmes celšanai SIA "Aizkraukles slimnīca" aizpildāma veidlapa. 

Trauksmes cēlējs Ziņojumu var iesniegt:

nosūtot elektroniski to uz e-pasta adresi: trauksme@amc.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu vai

nosūtot slēgtā aploksnē pa pastu: Bērzu iela 5, Aizkraukle, LV-5101