Mēs

ES Projekti

28.11.2018.  SAM 9.3.2. ERAF

2018.gada 09.novembrī SIA “Aizkraukles slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu par Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēta projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/005 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA “Aizkraukles slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Aizkraukles slimnīca”.

Plānotās darbības un sasniedzamie rezultāti izmeklējumiem sirds un asinsvadu; onkoloģijas un citās veselības aprūpes jomās:

  1. 2D mamogrāfijas iekārtas iegāde (tiks uzlabota pieejamība skrīninga programmām, agrīnai slimību diagnostikai, kur svarīgs ir ambulatorās aprūpes posms, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus savlaicīgi agrīnā saslimstības fāzē. Mazināsies iedzīvotāju teritoriālās atstumtības risks saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu ierobežotu pieejamību);
  2. Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde (tiks izmantota padziļinātiem izmeklējumiem pacientu kategorijām ar dažādām saslimšanām, un līdz ar jauna speciālista piesaisti, gaidīšanas laiks līdz izmeklējumam nepārsniegs vienu mēnesi);
  3. Tiešā bezvadu digitālā detektora iegāde analogās rentgena iekārtas digitalizācijai (tiks būtiski uzlabota izmeklējumu kvalitāte visām iedzīvotāju kategorijām).
  4. Monitora iegāde endoskopiju kabinetam (EKG, TA, SpO2 monitorēšanai vispārējās anestēzijas laikā pacientiem, kuriem veic fibrogastroskopijas un fibrokolonoskopijas).

Plānotās darbības un sasniedzamie rezultāti hronisku pacientu atbilstošas aprūpes nodrošināšanā kā  I līmeņa slimnīcai:

  1. Pacientu funkcionālo gultu (15 gab) iegāde;
  2. Pacientu elektrisko pacelāju (2 gab) iegāde;
  3. Elektrokardiogrāfa iegāde;
  4. Pacientu transporta krēsla iegāde.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.60 ”Par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm” 14.punkta noteikto prasību izpildi:

1. defibrilatora iegāde.

Projekta kopējais finansējums  330 279 euro, no tā ERAF finansējums  280 737,15 euro, valsts budžeta līdzfinansējums 29 725,11 euro, SIA “Aizkraukles slimnīca” līdzfinansējums – 19816,74 euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas 18 mēnešu laikā (no 01.01.2019.- 01.07.2020.).

01.02.2019.

2019. gada 23.janvārī SIA “Aizkraukles slimnīca” uzsāka mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanu ar projekta ietvaros Nr. 9.3.2.0/18/I/005 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA “Aizkraukles slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”  piegādāto un uzstādīto mamogrāfijas iekārtu Hologic Selenia Dimensions 2d 5000 (ražotājs Hologic,Inc. ASV, 2018.gads).

Iekārtu piegādāja SIA “A.Medical” (vienotais reģistrācijas numurs 40103599415, juridiskā adrese: Varkaļu iela 13A, Rīga, LV-1067) par summu 127 279,90 EUR ar PVN, no kuriem ERAF finansējums 85% - 108 187,92 EUR, valsta budžeta finansējums 9% - 11 455,19 EUR, SIA “Aizkraukles slimnīca” finansējums 6% - 7 636,79 EUR.

03.05.2019.

2019.gada aprīlī,realizējot projektā plānotās darbības hronisku pacientu atbilstošas aprūpes nodrošināšanā kā  I. līmeņa slimnīcai, SIA “Aizkraukles slimnīca” iegādājās:

1. pacientu funkcionālās gultas (15 gab) par 17 732,55 EUR ar PVN. Piegādātājs SIA “NMS ELPA”, reģ. Nr. 40003348336.

2. pacientu elektriskos pacēlājus (2 gab) par  2686,20 EUR ar PVN. Piegādātājs SIA “UniKon”, reģ. Nr. 40003203301.

3. pacientu transporta krēslu par 1802,90 EUR ar PVN.

Piegādātājs SIA “NMS ELPA”, reģ. Nr. 40003348336.

05.07.2019.

2019.gada 04.jūlijā, īstenojot projektā plānotās darbības izmeklējumiem sirds un asinsvadu; onkoloģijas un citās veselības aprūpes jomās, SIA “Aizkraukles slimnīca” iegādājās tiešo bezvadu digitālo detektoru analogās rentgena iekārtas digitalizācijai, kas  būtiski uzlabos pacientu izmeklējumu kvalitāti.

Detektoru piegādāja SIA “A.Medical” (vienotais reģistrācijas numurs 40103599415, juridiskā adrese: Varkaļu iela 13A, Rīga, LV-1067) par summu 32 827,30 EUR ar PVN, no kuriem ERAF finansējums 85% - 27 903,21 EUR, valsts budžeta finansējums 9% - 2954,45 EUR, SIA “Aizkraukles slimnīca” līdzfinansējums 6% - 1696,64 EUR.

20.12.2019.

2019.gada 18.decembrī, īstenojot projektā plānotās darbības izmeklējumiem sirds un asinsvadu; onkoloģijas un citās veselības aprūpes jomās, SIA “Aizkraukles slimnīca” iegādājās ultrasonogrāfa iekārtu Aplio a550, CUS-AA550, Canon Medical Systems, kas tiks izmantota padziļinātiem izmeklējumiem pacientu kategorijām ar dažādām saslimšanām.

Ultrasonogrāfa iekārtu piegādāja SIA “A.Medical” (vienotais reģistrācijas numurs 40103599415, juridiskā adrese: Varkaļu iela 13A, Rīga, LV-1067) par summu 95142,30 EUR ar PVN, no kuriem ERAF finansējums 85% - 80870,96 EUR, valsts budžeta finansējums 9% - 8562,80 EUR, SIA “Aizkraukles slimnīca” līdzfinansējums 6% - 5708,54 EUR.

29.01.2020.

SIA “Aizkraukles slimnīca” projekta īstenošanas gaita

2018.gada 09.novembrī SIA “Aizkraukles slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu par Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēta projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/005 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA “Aizkraukles slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” īstenošanu.

Ir noslēgušās projektā plānotās iepirkuma procedūras un ārstniecības iestāde var sniegt informāciju  par tajā sasniegtajiem mērķiem un rezultātiem.

Projekta mērķis bija uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Aizkraukles slimnīca”.

Plānotās darbības un sasniedzamie rezultāti izmeklējumiem sirds un asinsvadu; onkoloģijas un citās veselības aprūpes jomās:

1. 2D mamogrāfijas iekārtas iegāde (tiks uzlabota pieejamība skrīninga programmām, agrīnai slimību diagnostikai, kur svarīgs ir ambulatorās aprūpes posms, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus savlaicīgi agrīnā saslimstības fāzē. Mazināsies iedzīvotāju teritoriālās atstumtības risks saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu ierobežotu pieejamību).

Rezultāts - 2019.gada 23.janvārī tika uzsākts darbs ar mamogrāfijas iekārtu Hologic Selenia Dimensions 2d 5000 (ražotājs Hologic,Inc. ASV). Iekārtu piegādāja SIA “A.Medical” par summu 127 279,90 EUR ar PVN.

2. ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde (tiks izmantota padziļinātiem izmeklējumiem pacientu kategorijām ar dažādām saslimšanām, un līdz ar jauna speciālista piesaisti, samazināsies gaidīšanas laiks līdz izmeklējumam).

Rezultāts - 2019.gada 18.decembrī tika uzsākts darbs ar ultrasonogrāfa iekārtu Aplio a550, CUS-AA550, Canon Medical Systems, kuru piegādāja SIA “A.Medical” par summu 95 142,30 EUR ar PVN.

3. tiešā bezvadu digitālā detektora iegāde analogās rentgena iekārtas digitalizācijai (tiks būtiski uzlabota izmeklējumu kvalitāte visām iedzīvotāju kategorijām).

Rezultāts – 2019.gada 04.jūlijā tika iegādāts detektors Carestream DRX 1Core 3543 un digitalizēta iestādē esošā rentgena iekārta. Detektoru piegādāja SIA “A.Medical” par summu 32 827,30 EUR ar PVN.

4. monitora iegāde endoskopiju kabinetam (EKG, TA, SpO2 monitorēšanai vispārējās anestēzijas laikā pacientiem, kuriem veic fibrogastroskopijas un fibrokolonoskopijas).

Rezultāts – pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru Philips Efficia CM120 piegādās SIA “Arbor Medical Korporācija” par 3 993,00 EUR ar PVN.

Plānotās darbības un sasniedzamie rezultāti hronisku pacientu atbilstošas aprūpes nodrošināšanā kā  I līmeņa slimnīcai:

1. pacientu funkcionālo gultu (15 gab) iegāde;

Rezultāts – 2019.gada 04.aprīlī SIA “NMS Elpa” piegādāja 15 pacientu universālās funkcionālās gultas par kopējo cenu 17 732,55 EUR ar PVN.

2. pacientu elektrisko pacelāju (2 gab) iegāde;

Rezultāts – 2019.gada 19.martā SIA UniKon” piegādāja 2 pacientu elektriskos pacelājus par kopējo summu 2 686,20 EUR ar PVN.

3. elektrokardiogrāfa iegāde;

Rezultāts - elektrokardiogrāfu ELI230 piegādās SIA “Arbor Medical Korporācija” par 1 573 EUR ar PVN.

4. pacientu transporta krēsla iegāde.

Rezultāts - 2019.gada 18.aprīlī SIA “NMS Elpa” piegādāja pacientu transporta krēslu par 1802,90 EUR ar PVN.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.60 ”Par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm” 14.punkta noteikto prasību izpildi:

1. defibrilatora iegāde.

Rezultāts - defibrilatoru Philips Efficia DFM100 piegādās SIA “Arbor Medical Korporācija” par 6 048,79 EUR ar PVN.

Projekta kopējais finansējums bija paredzēts 330 279 EUR, no tā ERAF finansējums  280 737,15 EUR (85%), valsts budžeta līdzfinansējums 29 725,11 EUR (9%), SIA “Aizkraukles slimnīca” līdzfinansējums – 19 816,74 EUR (6%).

Pēc visu projektā paredzēto iepirkumu procedūru veikšanas ir radies līdzekļu ietaupījums 41 143,07 EUR un iestādes vadība ir nolēmusi par šiem līdzekļiem iegādāties automātisko endoskopu mazgāšanas – dezinfekcijas iekārtu un vēl vismaz 14 pacientu universālās funkcionālās gultas.

Līdz ar projekta īstenošanu ieguvēji ir vismaz 38000 iedzīvotāji, kuriem ir uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi SIA “Aizkraukles slimnīca” apkalpes teritorijā,  kas ir Aizkraukles, Skrīveru, Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Neretas novadu un apkārtējo reģionu iedzīvotāji.

21.08.2020.

SIA “Aizkraukles slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 20.03.2020. parakstīja līguma grozījumus par Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēta projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/005 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA “Aizkraukles slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”, kuros plānots  par līdzekļu ietaupījumu 41143,07 EUR iegādāties automātisko endoskopu mazgāšanas – dezinfekcijas iekārtu un 14 pacientu universālās funkcionālās gultas.

Pēc iepirkumu procedūru veikšanas:

01.06.2020. tika noslēgts līgums un 11.06.2020. SIA „ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA”, (vienotais reģistrācijas numurs 40003547099, juridiskā adrese: Meistaru iela7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,  LV-1076) piegādāja Medivators ISA endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu par 18 452.50 EUR ar PVN, no kuriem ERAF finansējums 85% - 15684,63 EUR, valsts budžeta finansējums 9% - 1660.72 EUR, SIA “Aizkraukles slimnīca” līdzfinansējums 6% - 1107.15 EUR.

17.06.2020. tika noslēgts līgums un 17.08.2020. SIA “NMS ELPA”, (vienotais reģistrācijas numurs 40003348336, juridiskā adrese: Malienas iela 31-22, Rīga, LV-1079) piegādāja 14 gab. pacientu funkcionālās gultas par kopējo summu 26037,99  EUR ar PVN, no kuriem ERAF finansējums 85% - 19286,98 EUR, valsts budžeta finansējums 9% - 2042,15 EUR, SIA “Aizkraukles slimnīca” līdzfinansējums 6% - 1361,43 EUR un neattiecināmās izmaksas 3347,43 EUR.

Līdz ar to visas projektā paredzētās darbības ir veiktas un plānotie rezultāti sasniegti.

Projekts „SIA „Aizkraukles slimnīca” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti"

2010.gada 01.decembrī tika parakstīts līgums ar sadarbības iestādi – Veselības ekonomikas centru par projekta „SIA „Aizkraukles slimnīca” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti” īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 395 tūkst. latu apmērā.

Aizkraukles slimnīca projekta  īstenošanai  saņems ERAF finansējumu 309 tūkstošu latus, ieguldot  pārējā līdzfinansējuma daļā savus līdzekļus. Projekta realizācijas termiņš 18 mēneši.

Galvenais uzsvars projektā likts uz energoefektivitātes paaugstināšanu. Veicot slimnīcas ēku ārējo renovāciju un rekonstrukciju, ķirurģijas korpusu 2.stāva līmenī savienos ar terapijas ēku, nodrošinot pieejamību pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem un radot ērtības visiem slimniekiem un darbiniekiem. Izveidojot piebūvi, tiks nodrošinātas atsevišķas  telpas diennakts traumpunktam, kurā pērn apkalpoti 3717 pacienti. Tiks paplašināta radioloģijas nodaļa, izvietojot visu diagnostikas aparatūru vienuviet.

Projekta ietvaros paredzēta arī poliklīnikas ēkas ārsienu siltināšana un ieejas mezgla pārbūve, izbūvējot vējtveri, jaunas kāpnes un pandusu.

10.03.2011.

ERAF projekta „SIA „Aizkraukles slimnīca” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti" (līgums Nr.3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/023) ietvaros 2011.gada 25.februārī tika parakstīti divi būvdarbu iepirkuma līgumi:

  1. Līguma Nr. AS 2010/11/ERAF/1 „Aizkraukles slimnīcas ķirurģijas un terapijas ēku rekonstrukcija” būvdarbus veiks būvuzņēmējs SIA „BAZALTS" (reģ. Nr. 44103000378, adrese - L. Laicēna iela 1, Valmiera, tālr. 64223724) par kopējo summu Ls 245 522,66 (201 248,08 un 22% PVN  Ls 44 274,58).
  2. Līguma Nr. AS 2010/11/ERAF/2 „Aizkraukles poliklīnikas ēkas fasāžu siltināšana un ieejas mezgla rekonstrukcija" veiks būvuzņēmējs SIA „SZMA RĪGA” (reģ. Nr. 40003314787, adrese - Bērzaunes iela 7, Rīga, tālr. 67090100) par kopējo summu Ls 118 156,68 (96 849,74 un 22% PVN  Ls 21 306,94).
20.05.2011.

Ģimenes ārstu tīkla attīstība

SIA "Aizkraukles slimnīca" nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai Aizkraukles novada teritorijā sešām ģimenes ārstu praksēm.

Veselības ekonomikas centrs ir apstiprinājis slimnīcas izstrādāto projektu „Primārās veselības infrastruktūras uzlabošana SIA „Aizkraukles slimnīca””, kas saņems Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot visas sešas ģimenes ārstu prakses, iegādājoties medicīnas iekārtas, mēbeles un datortehniku. Plānota atsevišķu telpu  renovācija trīs ģimenes ārstu praksēm -  pacientu pieņemšanas telpās (trīs kabineti kopā 59,8 m2), procedūru telpā (13,8 m2), pacientu uzgaidāmā telpā (36,5 m2) un sanitārās telpās (2,8 m2). Lai ievērotu pacientu tiesību aizsardzību, visām sešām ģimenes ārstu praksēm paredzēta esošo pacientu pieņemšanas telpu (kabinetu) durvju  nomaiņa pret skaņu izolējošām durvīm. Tiks iegādāti arī jauni apmeklētāju krēsli.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 40,7 tūkst. latu apmērā, tai skaitā 34,6 tūkst. lati ERAF finansējums (85% no kopējām izmaksām) un 6,1 tūkst. lati slimnīcas līdzfinansējums (15% no kopējām izmaksām).

03.08.2011.
Spraigi rit ERAF projekta „SIA „Aizkraukles slimnīca” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti" īstenošana.

Augusta mēnesī tiks pabeigta poliklīnikas ēkas siltināšana un ieejas mezgla rekonstrukcija.

Spāru svētkus svinēs jaunuzceltā ķirurģijas ēkas piebūve ar savienojošo gaiteni uz terapijas  ēku.

26.10.2011.

2011. gada 27. oktobrī SIA „Aizkraukles slimnīca” nodod ekspluatācijā ERAF projekta „SIA „Aizkraukles slimnīca” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti" 1. daļu Aizkraukles medicīnas centra poliklīnikas ēkas fasāžu siltināšana un ieejas mezgla rekonstrukcija.

Tika veikta poliklīnikas ēkas ārsienu siltināšana un ieejas mezgla pārbūve, izbūvējot vējtveri, jaunas kāpnes un pandusu, nodrošinot pieejamību pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem un radot ērtības visiem slimniekiem un darbiniekiem.

13.12.2011.

Ar Aizkraukles slimnīcas ķirurģijas un terapijas ēku rekonstrukcijas nodošanu ekspluatācijā š.g.13.decembrī noslēdzās ERAF projekts „SIA „Aizkraukles slimnīca” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti".

Kopējās projekta izmaksas sastādīja Ls 370 939, no tā Ls 304 497 Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums.

Galvenais uzsvars projektā tika likts uz ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Tas sastāvēja no divām daļām.

Pirmā daļā veikta ķirurģijas ēkas siltināšana, uzbūvēta piebūve, kas 2.stāva līmenī savienota ar terapijas ēku, nodrošinot pieejamību pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem un radot ērtības slimniekiem un darbiniekiem. Jaunajā piebūvē būs telpas uzņemšanas nodaļai un steidzamās medicīniskās palīdzības punktam (traumpunktam), kas līdz šim strādāja lielā šaurībā. Ķirurģijas un terapijas ēku rekonstrukcijas būvdarbus veica būvuzņēmējs SIA „Bazalts" no Valmieras.

Projektā otrā daļā tika veikta poliklīnikas ēkas ārsienu siltināšana un ieejas mezgla pārbūve, izbūvējot vējtveri, jaunas kāpnes un pandusu. Būvdarbus veica būvuzņēmējs SIA „SZMA Rīga" (nodots ekspluatācijā š.g. 27.oktobrī).

15.04.2013.

2012.gadā turpinājās projektā  „Primārās veselības infrastruktūras uzlabošana SIA „Aizkraukles slimnīca”” (3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/078) paredzētās aktivitātes.

Ģimenes ārstu prakšu kabinetiem tika iegādāti materiāltehniskie līdzekļi,  medicīniskais aprīkojums  un mēbeles gan ārstu kabinetos, gan pacientu uzgaidāmā telpā.

12.03.2013. saskaņā ar iepirkumu „Ģimenes ārstu prakšu telpu renovācija” tika noslēgts līgums ar SIA „RRKP būve” par 15 ģimenes ārstu praksēm paredzēto telpu renovāciju, kuru plānots pabeigt līdz 2013.gada 01.oktobrim.

14.08.2013.

Ar ģimenes ārstu prakšu telpu renovācijas būvdarbu pieņemšanas akta parakstīšanu 2013.gada 09.augustā ir noslēgušās ERAF projektā „Primārās veselības infrastruktūras uzlabošana SIA „Aizkraukles slimnīca”” (Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/078) paredzētās aktivitātes.

Projekta ietvaros 2012.gadā ģimenes ārstu prakšu kabinetiem tika iegādāti materiāltehniskie līdzekļi,  medicīniskais aprīkojums  un mēbeles gan ārstu kabinetos, gan pacientu uzgaidāmā telpā, bet 2013.gadā no marta līdz augustam veikta sešām ģimenes ārstu praksēm paredzēto 15 telpu renovācija Aizkraukles poliklīnikas ēkas trešajā stāvā.

Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 33565,24, no tām Ls 28530,45 vai 85% ir ES finansējums.

Mēs