Publiskojamie dokumenti

Privātuma politika

SIA „Aizkraukles slimnīca” savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

Zemāk sniedzam Jums informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumiem:

Pārzinis: Pārzinis ir SIA “Aizkraukles slimnīca”. Adrese: Bērzu 5, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, reģistrācijas Nr. 40003255337, Tālrunis: +371 65133873, E pasts: info@amc.lv

Datu aizsardzības speciālisti:

Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv ;

Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes pamatnolūki:

  • Pacientu uzskaite veselības pakalpojumu nodrošināšanai;
  • Grāmatvedības un personāllietu uzskaitei;
  • Lietvedības dokumentu uzskaitei.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:

Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

  • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
  • Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Savukārt veselības datu personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

  • datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu;
  • apstrāde ir vajadzīga darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija, ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra vienotās informācijas sistēmā „PREDA” un Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēma "VIS" (E-veselības sistēma).

Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.

Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; SIA „Aizkraukles slimnīca” pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu SIA „Aizkraukles slimnīca” atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums), kā arī Apdrošināšanas sniedzējs, ja datu subjekts vēlas izmantot apdrošināšanas pakalpojumus. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību Pārzinim, Datu aizsardzības speciālistam vai Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.