Pacientu zināšanai

Iekšējās kārtības noteikumi

SIA „AIZKRAUKLES SLIMNĪCA” IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PACIENTIEM

MĒRĶIS

Noteikt pacientu un apmeklētāju pienākumus, tiesības, atbildību un attiecības ar SIA “Aizkraukles slimnīca” ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus Aizkraukles slimnīcā.

1.      VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.   Pacientu SIA “Aizkraukles slimnīca” Aprūpes nodaļā uzņem ar ģimenes ārsta un/vai ārsta speciālista nosūtījumu.

1.2.   Pacients reģistrējas (noformē dokumentāciju) Aizkraukles slimnīcas Uzņemšanas nodaļā.

1.3.   Reģistrējoties jāuzrāda:

  • Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • Dokuments, kas apliecina likumīgā pārstāvja tiesības pārstāvēt pacientu, ja tas nepieciešams;
  • Ģimenes ārsta vai ārsta speciālista  nosūtījums
APRŪPES NODAĻAS DIENAS REŽĪMS
Celšanās, rīta higiēna5:30-7:45
Brokastis7:30-9:00
Procedūras, izmeklējumi, ārstu vizītes8:30-15:00
Ārstniecība un aprūpeVisu diennakti
Plānveida pacientu uzņemšana nodaļā8:00-14:00
Pusdienas12:30-13:30
Vakariņas16:30-18:30
Apmeklētāju laiks10:00-14:00 (Karantīnas laikā apmeklējumi aizliegti)
Nakts miers22:00-6:30
Pacientu izrakstīšana8:00-16:00

COVID-19 karantīnas laikā pacientiem tiek noteikti sekojoši smēķēšanas laiki:

No plkst.: 7:00-8:00; 13:00-14:00; 18:00-19:00; 21:00-21:30

3.      PACIENTA PIENĀKUMI

3.1.   Ārstēšanās laikā atrasties stacionārā līdz izrakstīšanas brīdim.

3.2.   Paciņu nodošana ir iespējam tikai ar dežurējošā Slimnīcas personāla starpniecību;

3.3.   Jāievēro distance 2 metri;

3.4.   Jālieto maskas izejot gaitenī, kā arī palātā brīdī, kad ienāk Slimnīcas personāls.

3.5.   Ievērot nodaļas noteikto dienas režīmu;

3.6.   Atrasties savā palātā ārsta vizīšu laikā, procedūru, manipulāciju un ēdienreižu laikā, bez vajadzības neuzturēties citās palātās vai kopējā koridorā.

3.7.   Personīgā radio, televizora vai datora lietošana pieļaujama netraucējot citus pacientus, saskaņojot to ar ārstējošo ārstu;

3.8.   Stacionāra telpās nēsāt maiņas apavus vai bahilas;

3.9.   Ievērot personīgo higiēnu, tīrību un kārtību palātā, koplietošanas telpās un Slimnīcas teritorijā.

3.10. Ievērot ugunsdrošības noteikumus;

3.11. Produktu uzglabāšanai izmantot šim nolūkam paredzēto ledusskapi, ievērojot glabāšanas noteikumus un marķējot ar zīmīti (datums, vārds, uzvārds un palātas numurs).

3.12. Saudzīgi izturēties pret Slimnīcas telpām, iekārtām un inventāru.

3.13. Pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret Slimnīcas personālu un apkārtējiem cilvēkiem.

4.      PACIENTAM AIZLIEGTS

4.1.   Aizliegts lietot papildus medikamentus, ārstniecības tehnoloģijas un pieaicināt paša izvēlētus konsultantus, bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu;

4.2.   Aizliegts runāt pa telefonu vai izmantot radio/TV ārsta vizītes laikā;

4.3.   Aizliegts patvaļīgi atstāt Slimnīcas teritoriju bez ārstējošā ārsta atļaujas;

4.4.   Aizliegts sarunāties ar radiniekiem atverot telpās (palātās) logus!!!

4.5.   Aizliegts ievest Slimnīcas telpās dzīvniekus;

4.6.   Piesārņot telpas un teritoriju;

4.7.   Aizliegts Slimnīcā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un apreibinošas vielas;

4.8.   Aizliegts Slimnīcā ienest un glabāt ieročus (t.sk. aukstos ieročus, šaujamieročus u.c.)

4.9.   Lai neaizskartu personas tiesības uz privātumu, pacientiem un apmeklētājiem aizliegts filmēt un fotografēt citas personas, nodaļas telpas, teritoriju, veikt audio un video ierakstu.

4.10. Smēķēt Slimnīcas telpās;

5.      PACIENTA TIESĪBAS

5.1.   Saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi;

5.2.   Saņemt informāciju par ārstniecības procesā iesaistītām ārstniecības personām, par savu veselības stāvokli, t.sk. diagnozi, izmeklēšanas, ārstēšanas plānu.

5.3.   Saņemt informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un izmaksām;

5.4.   Par saņemto veselības aprūpi sniegt informāciju, sūdzības, priekšlikumus vai izteikt pateicību Slimnīcas personālam.

5.5.   Pilnībā vai daļēji atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas, to apliecinot ar parakstu. Ārsta pienākums ir izskaidrot pacientam šādas rīcības sekas.

5.6.   Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;

5.7.   Uz konfidencialitāti – tiesības uz to, ka informācija par Jūsu veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām (izņemot citas ārstniecības personas, ja tās tiks iesaistītas ārstniecības procesā);

6.      APMEKLĒTĀJU PIENĀKUMI

6.1.   Ievērot Slimnīcā noteikto karantīnas režīmu!!!

6.2.   Radinieku apmeklējumi karantīnas laikā ir aizliegti!!! Paciņu nodošana iespējama tikai ar nodaļas dežurējošā personāla starpniecību!!!

6.3.   Uzturoties Slimnīcas telpās lietot maiņas apavus vai bahilas;

6.4.   Ievērot Slimnīcā noteiktos apmeklējuma laikus.

6.5.   Pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret apkārtējiem cilvēkiem un Slimnīcas personālu;

6.6.   Ievērot tīrību un kārtību Slimnīcā un tās teritorijā.

6.7.   Bez pamatojuma netraucēt Slimnīcas personālu un ārstniecības procesu.

7.      BRĪDINĀJUMI

7.1.   Noteikumu neievērošanas gadījumā pacients var tikt izrakstīts no stacionāra;

7.2.   Slimnīca (Slimnīcas personāls) neuzņemas atbildību par pacienta naudu, dārglietām vai citu īpašumu, ja tas nav nodots Slimnīcas glabāšanā (seifā) ar atbilstoši noformētiem dokumentiem – parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

7.3.   Pretenziju gadījumā lūdzam vērsties pie ārstējošā ārsta vai Slimnīcas administrācijā.

8.    Slimnīcas struktūrvienību vadītāji iepazīstina ar šiem noteikumiem pakļautībā esošo personālu un nodrošina pacientiem un apmeklētājiem iespēju iepazīties ar šiem noteikumiem.