Mēs

Ētikas kodekss

Aizkraukles slimnīcas darbinieku Ētikas kodekss

I. Aizkraukles slimnīcas (turpmāk - Slimnīca) Ētikas kodekss (turpmāk - Kodekss) ietver profesionālās ētikas un uzvedības principus, normas un ieteikumus. Kodeksā iekļautie principi, normas un ieteikumi ir saistoši Slimnīcas darbiniekiem (turpmāk - Darbinieki) neatkarīgi no ieņemamā amata un darba attiecību ilguma.

II. Ētiskas rīcības pamatprincipi

1. Darbinieki Slimnīcai nodrošina ne tikai panākumus, produktivitāti un kvalitāti, bet katrs atsevišķi ar savu personību veido kopējo Slimnīcas tēlu. Palielinoties konkurencei, aizvien svarīgāks kļūst kvalificēta, profesionāla un uzticama personāla faktors.

2. Darbinieki   veic   sev   uzticētās   funkcijas  atbilstoši   profesionālajai   kompetencei, sabiedrības interesēm un ētiskajām prasībām.

3. Neatkarība un neitralitāte.  Darbinieks  ir neatkarīgs un neitrāls  savā rīcībā un profesionālajā darbībā un savos lēmumos un spriedumos ievēro spēkā esošos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus, un Slimnīcas iekšējos normatīvos aktus, kā arī Kodeksa pamatprincipus. Darbinieks norobežojas no savtīgām personīgajām interesēm un citas ārējās ietekmes. Darbinieks atturas tieši vai netieši pieņemt jebkādas labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai no Slimnīcas klientiem.

4. Taisnīgums un objektivitāte. Darbinieks rīkojas, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā, neizrādot labvēlību vai nepiešķirot nepamatotas privilēģijas kādai no tām.

5. Lojalitāte. Darbinieks ir lojāls pret citiem Slimnīcas darbiniekiem un ievēro tās darbības mērķus un pamatvērtības. Saskarsmē ar citām personām izturas ar cieņu, ievērojot profesionālās prasības un likumiskās intereses.

6. Atklātība. Darbinieks publiski pauž savu viedokli, saskaņā ar Slimnīcas mērķiem un aizstāvot tās pamatvērtības. Atklāti pauž savu viedokli Slimnīcas vadībai un atbildīgi sniedz kolēģiem nepieciešamo informāciju, lai sekmētu darba kvalitāti. Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos;

7. Konfidencialitāte. Darbinieks ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus un kuras izpaušanu regulē likumdošanas normatīvie akti un Ārstu ētikas kodekss.

8. Ētiska uzvedība. Darbinieks ir pieklājīgs un korekts attiecībās ar kolēģiem un Slimnīcas klientiem. Darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs attiecībās ar kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē. Neizmanto savtīgos nolūkos koleģiālās, padotā un vadītāja attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu.

9. Darbu savienošana. Darbinieks veic blakus darbus vai amatu savienošanu, tikai saņemot Slimnīcas vadības rakstisku atļauju.

10. Slimnīcas īpašuma lietošana. Darbinieks lieto Slimnīcas īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli, neļauj to savtīgi izmantot citām personām.

III. Noslēguma jautājumi
Sūdzības  par Kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata Slimnīcas valde. Par kodeksa neievērošanu valde lemj un ir tiesīga darbinieku atbrīvot par uzticības zaudējumu pēc „Darba likuma” 101. panta 3. punkta. Ja darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu.

Mēs