Publiskojamie dokumenti

Ziedošanas kārtība

Informācija par saņemtajiem un veiktajiem ziedojumiem
Aktuālu ziedojumu nav

DĀVINĀJUMU (ZIEDOJUMU) PIEŅEMŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA

Vispārīgie noteikumi un kārtībā lietotie termini

1. Kārtībā lietotie termini:

1.1. Slimnīca – SIA “Aizkraukles slimnīca” - dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs, kura pienākums dāvinājumu (ziedojumu) izlietot atbilstoši dāvinājuma (ziedojuma) līgumā minētajiem mērķiem.

1.2. Dāvinātājs (ziedotājs) – fiziska vai juridiska persona, kura nodod bez atlīdzības Slimnīcas īpašumā finanšu līdzekļus, pakalpojumu, mantu.

1.3. Dāvinājums (ziedojums) ir finanšu līdzekļu, pakalpojuma vai mantas bezatlīdzības nodošana Slimnīcas īpašumā. Dāvinājums, ziedojums var būt mērķa, kas izmantojams tikai konkrētajam mērķim, vai vispārējs, kad dāvinātājs, ziedotājs nenorāda konkrētu mērķi, bet tas ir izmantojams slimnīcas funkciju izpildes veicināšanai.

1.4. Dāvinājuma (ziedojuma) līgums – divpusējs darījums, ar kuru dāvinātājs (ziedotājs) apņemas bez atlīdzības nodot, bet Slimnīca apņemas pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) un izlietot to atbilstoši līgumam.

2. Kārtība nosaka brīvprātīgo finanšu līdzekļu, pakalpojumu vai mantas (kustamas, nekustamas) dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja - Slimnīcas, saistības pret Dāvinātāju (ziedotāju).

3. Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis ir Slimnīcas funkciju nodrošināšana, tai skaitā:

3.1.veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes pilnveide, ar mērķi attīstīt esošās un jaunas ārstniecības un aprūpes metodes;

3.2.vides (infrastruktūras) uzlabošana un attīstība, ar mērķi veicināt pakalpojumu pieejamību un nodrošinot pacientiem ērtu uzturēšanos slimnīcā;

3.3.personāla izglītība un apmācība.

Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana

4. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu tiek slēgts dāvinājuma (ziedojuma) līgums atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr. 535 “Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) tipveida līgumu” ietvertajam tipveida līgumam.

5. Dāvinājumi (ziedojumi) līdz 100 EUR apmērā var tikt pieņemti uz preču pavadzīmes –  rēķina pamata.

6. Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 14 000 EUR, pirms dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas Slimnīcai nepieciešams saņemt atļauju no kapitāla daļu turētāja pārstāvja.

7. Ja dāvinājums (ziedojums) neatbilst Slimnīcas statūtiem un šajā kārtībā minētiem dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas mērķiem, Slimnīcas valde var lemt atteikties pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) par to rakstiski informējot dāvinātāju (ziedotāju).

8. Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas grāmatvedības uzskaiti un pārskatu (atskaišu) sagatavošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Slimnīcas grāmatvedība.

9. Gadījumā, kad dāvinātājs (ziedotājs) nav zināms vai atsakās slēgt līgumu, Slimnīca sastāda aktu, kurā norādīts dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu, mantas vai pakalpojuma daudzums, vērtība naudas izteiksmē, un iegrāmato dāvinājumu (ziedojumu) atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

10. Dāvinājumu (ziedojumu) līdzekļu neizlietotais atlikums saimnieciskā gada beigās uzkrājas un tiek izlietots nākamajā saimnieciskajā gadā atbilstoši dāvinājuma (ziedojuma) mērķim.

11. Kapitālsabiedrības darbinieks, kura atbildībā nodots dāvinājums (ziedojums) atbild par tā mērķtiecīgu un pareizu izlietošanu.

Izdoti saskaņā ar:

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību

pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta k) apakšpunktu

Likuma "Par interešu konflikta novēršanu

valsts amatpersonu darbībā" 14.pantu